Pravila nagradne igre: Osvojite mačje praskalnike!

 1. Splošne določbe

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre ”Osvojite mačje praskalnike!” (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira IPO-TEH d.o.o., Lokarje 19, 1217 Vodice, DŠ 83990445 (v nadaljevanju: organizator). S sodelovanjem v nagradni igri, tj. z všečkom in komentarjem, se šteje, da udeleženec v celoti sprejema ta pravila in splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in z njimi v celoti soglaša. Ta nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju, nikoli Facebooku.

 1. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija prodajnega segmenta mačjih praskalnikov, IPO-TEH d.o.o.

 1. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

 1. Način sodelovanja

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako da:

 1. Všečkajo Facebook stran organizatorja Praskalniki.si (https://www.facebook.com/praskalniki/), ter všečkajo objavo organizatorja
 2. V komentar nagradne igre objavijo povezavo ali ime izdelka, ki si ga želijo (izdelek poiščete v spletni trgovini https://www.praskalniki.si)
 3. V komentar nagradne igre objavite sliko vašega mucka in njegovo ime (slike bodo tudi sodelovale v glasovanju za izbor »Zverinica meseca«, ki ga prirejamo na praskalniki.si, slike z največ všečki bodo tam tudi objavljene)

Vsak posameznik lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, torej z več komentarji, v žrebanje pa bo vključen le enkrat.

 1. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja na območju Republike Slovenije in poteka od 18. 6. 2024 do 17. 7. 2024, 23:59 po slovenskem času.

 1. Nagrada

1. NAGRADA: Praskalnik v vrednosti 114,99 €
2. NAGRADA: Praskalnik v vrednosti 89,99 €
3. NAGRADA: Praskalnik ali dodatki v vrednosti 29,99 €

Nagrada je predvidena za eden izdelek v višini vrednosti in ga ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njegove denarne protivrednosti.

 1. Izbor nagrajencev

Izbor nagrajencev bo potekal 18. 7. 2024 na sedežu izvajalca nagradne igre. Izvedla ga bo tričlanska komisija; predsednik komisije in dva člana komisije. Izbor bo opravljen tako, da se bo izmed vseh, ki so izpolnili vse 3 točke sodelovanja, izžrebalo naključnega nagrajenca. Ob zaključku nagradne igre bodo na Facebook strani organizatorja objavljena imena nagrajencev. Vsi udeleženci nagradne igre se z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno strinjajo z objavo imena na Facebook strani organizatorja. Odločitev komisije je dokončna in pritožba ni mogoča.

 1. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženec izpolnjuje pogoje, opredeljene s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri ter izvajalcu v zasebnem sporočilu posreduje podatke, potrebne za pošiljanje in prevzem nagrade (ime in priimek, ulica, pošta ter kraj). Nagrada bo nagrajencu poslana po pošti na stroške organizatorja nagradne igre najkasneje v roku 3 dni po prejemu podatkov nagrajenca. Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec, organizator pa ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oz. je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado, le-ta pa ostane nepodeljena. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če:

 • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
 • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
 • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre
 1. Izključitev odgovornosti

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

 • (ne)delovanje družbenega omrežja Facebook,
 • vse ostale aktivnosti na družbenem omrežju Facebook,
 • kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju,
 • nedostavljene pošiljke z nagradami,
 • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad
 1. Varovanje osebnih podatkov

Vsi osebni podatki so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov in skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Udeleženci nagradne igre izrecno soglašajo, da organizator nagradne igre osebne podatke, ki jih udeleženci posredujejo v okviru udeležbe v nagradni igri, uporabi za potrebe te nagradne igre. Posredovani podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe pošiljanja ali dogovora o prevzemu nagrade. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 1. Ostale določbe

Organizator ne odgovarja za zapoznele, nepopolne ter nepravilne objave. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse udeležence. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani https://www.praskalniki.si, kjer so navedena pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri. Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema.

V Vodicah, 14. 6. 2024